“تجربه اسمي است که افراد به اشتباهاتشان ميدهند.” اسکار وايلد


“همه دوست دارند که به بهشت بروند, ولي کسي دوست ندارد که بميرد.” جان لوييس


“تقريبا همه ميتوانند در برابر فلاکت و بدبختي مقاومت کنند. اگر ميخواهي فردي را امتحان کني, به او قدرت بده.” آبراهام لينکولن


“قدم تازه اي برداشتن… اين چيزي است که مردم بيشتر از آن ميترسند.” داستايوسکي