می بخشمت بخاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی…بخاطر تمام خنده هایی که به صورتم نشاندی نمی بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی…بخاطر احساسی که برایم پرپر کردی…نمی بخشمت بخاطر زخمی که بر وجودم نشاندی…بخاطر نمکی که بر زخمم گذاشتی…و می بخشمت بخاطر عشقی که بر قلبم حک کردی !