عزیزم منت بر سر تقویم گذاشتی و (فصل تولد مانند بهار ) را خجالت زده کردی و ( ماه تولد مانند اردیبهشت ) را سر افراز کردی
و عدد ( روز تولد مانند 20 ) رابرای من خوش یمن کردی ٬ عزیز دلم تولدت مبارک . . .