عزیزم ، تماشای ( روز تولد مانند هشتمین ) شفق از ( شماره ماه فصل مانند اولین ) ماه ( فصل تولد مانند زمستان ) ، تماشای حضور لطیف توست
در دل معطر هستی . . . تولدت مبارک . . .